روزشمار

 

واقعه 444 روز گروگانگیری دیپلماتهای سفارت آمریکا در :

 

 

 

 

 

 

13 آبان 1358

                              

 

 

 

 

 

 

 

چه نتایج مثبت و منفی را در پی داشت ؟