لحظاتی قبل یعنی در حدود ساعت 11:35 دقیقه امروز 05/08/1390 زلزله خفیفی ارومیه را لرزاند.