روزنوشت

 

وینستون چرچیل:

  

سخت ترین کار دنیا محکوم کردن یک احمق است!