تقویم تاریخ  

به مناسبت بیست و هفتمین سال و لحظه بمباران شیمیایی سردشت در ساعت 16:30 روز یکشنبه هفتم تیر ماه 1366