شبی ز شمع شبستان خویش پرسیدم

چه روی داده که لطفی به زندگانی نیست؟

نه چشمکی است در اختر نه شور در مهتاب

همه غم است و یکی شوق و شادمانی نیست

بهشت گمشده خود دگر نمی یابم

که کوی عشق و محبت بدان نشانی نیست

به چشم من همه رنگ ها عوض شده اند

صفای آبی و افسون آسمانی نیست

به خنده گفت: تو خود را ببین که آن همه هست

ولی به چشم تو آن، «عینک جوانی» نیست!

                                                                                                          سید محمد حسین شهریار