ارائه گزارش اولین روز جنگ به مجلس توسط آیت‌الله خامنه‌ای

 

 

 به تاریخ یکم مهرماه 1359