روزشمار

به مناسبت سالگرد كودتاي 28 مرداد 1332

 

 

 

 

در بهارستان 

مذاكره با سفراي آمريكا و انگليس 

در مجلس شورای ملی 

به همراه دکتر فاطمی 

 در سازمان ملل

در دادگاه لاهه 

 

 

 کارکنان انگلیسی در حال خروج

با آیت الله کاشانی 

در حمایت از او 

تیر اندازی به خانه مصدق 

حمله به دفتر حزب ایران 

آغاز کودتا 

 

 از فرط خستگی !

در دادگاه نظامی 

حمله به خانه مصدق 

 

 و در این تابوت آرام گرفت ....

در تبعید 

از حال می رود ...