روزشمار

عکسی از کودکی احمد شاه قاجار به مناسبت روز جهانی کودک

توضیح عکس : عکسی را که ملاحظه می کنید با همان چاپ حقیقی خود در اینجا آورده شده و هیچگونه تغییراتی در حاشیه و کادر آن انجام نگرفته و چاپ چنین عکسی در آن زمان با کمترین امکانات عکاسی به روش نگاتیو یک شاهکار بوده است !