روز نوشت

این حقوق بشری هست که آمریکا ، اسرائیل و هم پیمانانش دم از آن میزنند ...

 

 

 

 

پی نوشت

عکس : لبنان