آقا محمدخان قاجار

 

آقا محمد خان قاجار

در سال 1121 هجری شمسی در استرآباد متولد شد . پدرش محمد حسن خان قاجار ابن فتحعلی خان قاجار و مادرش جیران بود.

در دوران جوانی و بنا بر روایت مکمی نسبت به سایر روایات ، در پی ازدواج بدون عقد با دختر یکی از امرای زند به نام شیخ علی خان دستگیر و خواجه گردید.

به سال 1161 هـ.ش در تهران خود را پادشاه ایران نامید. گرچه در همین زمان شاهرخ نوه نابینای نادرشاه افشار در خراسان و لطفعلی خان زند در ایالت فارس حکومت مستقلی داشتند.

 آقا محمد خان قاجار همچون نادرشاه افشار با توطئه امرای نزدیک خود در شهر شوشی جمهوری قره باغ و حین خواب با بریدن گلویش در روز 27 اردیبهشت 1171 هـ.ش به قتل رسید.

  

 

/ 0 نظر / 57 بازدید