آهنگ زیرخاکی شماره 16 - دهه 70

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

چراغ ملک ایرون              ونه نوم مازندرون
چشم و چراغ سرزمین ایران که نامش مازندران است
 
وقتی کتا بیه شو               بهار نشونه هسه
هنگامی که  شبها کوتاه می شود، نشانه رسیدن بهاراست
 
دریای او بونه کهو            بهار نشونه هسه
رنگ آب دریا آبی می شود و این نشانه رسیدن بهار است
 
کندنه ابرا دو بدو              بهار نشونه هسه
وقتی که ابرها به هر طرف می دوند نشانه ایست برای بهار
 
تجن لته میون او              بهار نشونه هسه
رود تجن پر از آب و عمیق می شود  و این نشانه ای است برای رسیدن بهار
 
چلچله کنده حسنو             بهار نشونه هسه
هنگامی که چلچله  شنا می کند نشانه رسیدن بهاراست
 
وقتی که گل گرنه الو          بهار نشونه هسه
وقتی که گل سرخ می شکفد نشانه رسیدن بهاراست
 
هوا دنه زولنگ بو            بهار نشونه هسه
هرگاه هوا بوی گیاه وحشی ( زولنگ ) را بدهد این  نشانه رسیدن بهاراست
 
فانوس تی تی وونه سو         بهار نشونه هسه
وقتی چراغ فانوس روشن می شود نشانه رسیدن بهاراست
 
ونوشه گیرنه چش خو         بهار نشونه هسه
هرگاه بنفشه از خواب بیدار شود نشانه ای است برای رسیدن بهار
 
افرا که کنده رخت نو         بهار نشونه هسه
آن موقع که درخت افرا جامه نو به  تن می پوشاند نشانه رسیدن بهاراست
 
چراغ ملک ایرون              ونه نوم مازندرون
چراغ ملک ایرون              ونه نوم مازندرون
چراغ ملک ایرون              ونه نوم مازندرون


 

/ 0 نظر / 65 بازدید