پرواز اولین بالن در ایران

تاریخ

 

بشر از زمان خلقتش همیشه در پی تسخیر آسمان بوده است و در طول تاریخ بوده اند کسانی که برای تحقق این امر طرحها و ایده ها داشته و حتی در پی این امر جان خود را نیز از دست داده اند و بی شک لئوناردو داوینچی پیشتاز این امر بوده است و حتی به جرات می توان گفت که طرحهای ابتدایی آلات و ادوات پرواز از جمله طرح اصلی هلیکوپتر نیز از آن اوست .

در پی تحقق این امر ، بشر دست به اختراع بالن می زند و اولین نمونه آن در 15 اکتبر 1783 به پرواز در می آید و پس از قریب 100 سال ، این وسیله پرنده توسط فرنگی ها به ایران آورده شده و اولین پرواز آن در میدان مشق ، با ترکیدن بالنش به شکست می انجامد .

ماوقع جریان در کتاب " طهران قدیم " آورده شده که عینا نقلش می کنیم :

    پیش از طیاره حرف بالن آمده بود که بعدها خود آنرا هم به ایران می آورند به اینصورت که وقتی چند تن خارجی از اتباع فرانسه در تهران ادعا می کنند که چیزی اختراعکرده اند که می توانند با آن به هوا پرواز کنند و قرار نمایش آن را برای روزی درمیدان مشق می گذارند و مردم هم که این امر بعد از قصه شاهنامه و هوا رفتن کیکاووسکه از دهان نقالها شنیده بودند برایشان عجیب بوده برای تماشا هجوم می بردند تاهنگام عمل میرسد.

فرنگیها چادر برزنتی بسیار بزرگی را بر سر حفره ای که قبلادستور حفر آن را با میخها و طنابهای مخصوص به زمین محکم کرده در کاهها آتش افکنده وچون دود در زیر چادر جمع می شود کم کم بالا آمده بزرگ و بزرگتر گردیده سر پا می شودو آنگاه دهانه اش را به هم آورده سبدی به زیرش بسته،یک نفر در آن می رود و در یکلحظه طنابهای آن را بریده رهایش می کنند و بالن در مقابل دیدگان حیرت زدهمردم ، مسافر را برداشته به هوا می برد ، اما هنوز چند دقیقه از صعود آن نمیگذرد کهترکیده سرنگون شده سرنشین آن پخش زمین میشود و مردم که آرزوی چنین اتفاق و گوشمالیفرنگی را که می خواسته سر از کار خدا در آورد می کرده اند غرق شادی و شعف گردیدهاین شعر را بالبداهه سروده دهن به دهن می کنند :


فرنگــــــــــی آمد و بالون هــــــــــوارفت              نشست در توش و تا پیش خدا رفت

می خواست سر در کنه از کارسبحون              خدا زد تو سرش افتاد تو میــــــــدون

 

منبع : طهران قدیم

 

 

/ 0 نظر / 145 بازدید