مالیات بر ریش !!!

 

تاریخ

زمانی که آقامحمدخان قاجار، مازندران را در اشغال خود داشت، قانون عجیب و خنده داری در قلمرو حکومتش وضع کرد که موجب نارضایتی گسترده مردم گردید. می دانیم که آقامحمدخان قاجار ، خواجه بود و صفات مردانگی نداشت و شخص خواجه نیز عاری از محاسن است .... اما در آن دوران، ریش بلند نزد مردان ایران نشانه وقار و حیثیت آنان بود و آنقدر اهمیت داشت که جوانان آرزو داشتند که دارای ریش بلند شوند تا بتوانند در سلک مردان در آیند. در یک چنین دوره ای که آقامحمدخان می دانست نمی تواند دارای ریش شود، دستور داد که مردان ریش خود را بتراشند اما فرمان آقامحمدخان اجباری نبود ....

 

آقامحمدخان قاجار ( نفر وسط )

ولی کسانی که مایل به حفظ ریش بلند خود بودند باید مالیات می پرداختند. چون بضاعت مردم برای پرداخت مالیات بر ریش متساوی نبود پس شش نوع مالیات بر آن وضع شد که کمترین آن مربوط به روستائیان بود. اما مالیات ریش به قدری زیاد بود که حتی روستائیان نیز از عهده آن پرداخت آن برنیامده و در نتیجه متوسل به روحانیون بانفوذ شدند. روحیانیون نامه ای به خان قاجار نوشتند که : " مالیات ریش مجوز شرعی ندارد. چون خداوند برای اعضای بدن زکات تعیین ننموده و زکات از مال گرفته میشود ... " .

اما تحصیل مالیات از ریش بدین صورت بود که عده ای از مامورین در چند نقطه از شهر می نشستند و مردان ریش دار را احضار نموده ، می گفتند که یا مالیات آن را بدهند و یا ریششان تراشیده خواهد شد و آنان نیز از بیم آنکه ریششان تراشیده شود مالیات هنگفت آن را می پرداختند و اگر هم نداشتند ، وام میگرفتند. در عوض مامورین مفاصا حساب یکساله ای به فرد میداند تا اینکه معلوم گردد مالیات یکساله ریش را پرداخته اند ....

 

برگرفته از کتاب خواجه قاجار

 

 

/ 0 نظر / 120 بازدید