اندر حکایت احوال امروز من

چون سلطان محمود غزنوی پادشاه شد، فردوسی را به دربار خوانده امر به نوشتن شاهنامه کرد ولی فردوسی سر باز زد. پادشاه در غضب شده، جلاد را امر به کشتن فردوسی داد . وزیر احوال را دیده گفت : 

پادشاهم : " هزار نادان، مرد و سر یک دانا، درد را نبیند " کشتن یک کس کار آسان است ، لیکن یک شخص را تا درجه فردوسی رسانیدن کار آسان نیست. فردوسی را نکشته به من سپارید. پادشاه سخن وزیر را قبول کرده، فردوسی را نکشته به زندان فرستاد.

وزیر دریافت که فردوسی را طاقت دیدن آدم ابله نیست . دستور داد آدمی یافتند که از 7 سالگی تا 70 سالگی در چول و بیابان گذران عمر کرده و از فراصت بی خبر بود. فردوسی چون کار و کردار وی را می دید یک بیت را تکرار به تکرار می گفت :

 

لاله را گفتم سیـــــه دل بودنــــت از بــهر چیست؟
گفت حالش این بود هر کس که در صحرا نشست.

هـــمنیـــشن  قــــابـــلم کـــــرد آدم دانــــا مـــــرا
خــــاصیت این می دهد هــــرکــس که با دانا نشست

 

هرگاه فردوسی شعر می گفت ، سپید موی به گریه در می آمد و فردوسی گمان میبرد که شعرش در آن مرد تاثیر کرده دلش آب می شود تا روزی پرسید :

پدر, شعر من ترا تاثیر کرد که گریستی ؟

سپید موی گفت:

شعر خوانی تو را شنیده آواز بزم، جنبیدن ریشت را دیده جنبیدن ریش بزم که یک وقت گرگ خورده بود، یادم آمد که می گریم ...

فردوسی چون این سخن ابلهانه شنید با دو دست بر در زندان کوبید و گفت من نه یک شاهنامه که ده شاهنامه نویسم چون مرا از همنشینی با این ابله برهانید ....

راست و دروغ بودن این را نمی دانم ولی حکایت فردوسی و مرد ابله و سلطان محمود غزنوی بی شباهت با احوال و روزگار امروز من ، شغلم و آدمهای دور رو برم نیست. وینستون چرچیل نخست وزیر معروف انگلیس سخنی گفته بود که جای تامل دارد و یک بار در همین وبلاگ و به مناسبت خاصی این جمله را نوشتم . چرچیل می گوید :

سخت ترین کار دنیا محکوم کردن یک احمق است ...

اما به نظر من علاوه بر محکوم کردن یک احمق، سخت ترین کار دنیا زندگی کردن در کنار آدمهای احمق است. حقیقتا اگر به عمق این نگاه و عقیده بنگریم درمی یابیم که دنیا در هر برهه و هر جغرافیایی به نوعی درگیر با مردمان احمق بوده و خواهد بود و گریزی از آنان نیست. متاسفانه در جامعه امروز ما تکنولوژی های نوین مزید بر علت شده و بیشتر از پیش سخن انیشتین مصداق پیدا می کند او در این باره گفته بود :

" من از روزی میترسم که تکنولوژی از تعامل انسانی پیشی بگیرد چنین روزی جهان نسلی از احمقها خواهد داشت ".

 

 

/ 0 نظر / 48 بازدید